Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Airborne Herdenkingen:   Het vaststellen van het officiële programma van de herdenkingen van de Slag om Arnhem, het coördineren van en het (doen) uitvoeren van de daarmee verband houdende aangelegenheden. Verschillende organisaties die betrokken zijn bij de herdenkingen, de gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum en de provincie Gelderland zijn vertegenwoordigd in de SAH.

 

Registratie:
De SAH staat bij de Kamer van Koophandel (Arnhem) vermeld onder nummer 41051662.


Ondersteuning en donaties

Indien u de doelstelling van de SAH onderschrijft en wilt doneren, kunt u contact opnemen met de SAH dan wel uw gewaardeerde bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL73ABNA0536666199 t.n.v. de Stichting Airborne Herdenkingen Oosterbeek.


vfonds

De bij de SAH aangesloten Airborne gemeenten hebben een convenant gesloten met het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). Dit fonds ondersteunt jaarlijks meer dan tweehonderd projecten die zich richten op:

1. Erkenning voor, en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);
2. Het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid.
Dit alles met het oog op
3. De instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale rechtsorde.

De SAH onderschrijft deze doelstellingen en adviseert aangesloten organisaties in contacten met het vfonds.

 

Airborneregio
De SAH heeft reeds in 2014 het voortouw genomen tot de ontwikkeling van een samenwerkingsverband tussen de vier Airbornegemeenten Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe.

 

Dit samenwerkingsverband, genaamd Airborneregio, zet zich in voor het in stand houden en uivoeren van een meerjarenbeleidsplan in het kader van de herdenking, het besef en de beleving rondom de Slag om Arnhem.

 

Ondersteuning Provincie Gelderland

Logo Provincie GelderlandDe activiteiten van de Stichting Airborne Herdenkingen worden ondersteund door de Provincie Gelderland.

 

De SAH ondersteunt de initiatieven van:

Liberation Route EuropeEurope Remembers75 jaar vrijheid

para drop Ginkelse Hei©
© 2017-2020 Stichting Airborne Herdenkingen